Versus?

Versuksen toimitus

YTM Anna Marjaana Heikkinen toimii Versuksen toisena päätoimittajana. Hän työskentelee väitöskirjatutkijana globaalin kehitystutkimuksen oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tutkii ilmastohaavoittuvuutta, veden hallintaa ja vesikonflikteja Perun Andeilla. Hän on tällä hetkellä myös ESDLA-tutkimusyhteisön jäsen sekä FSDR:n hallituksen varajäsen.

YTM Anna Mustonen on Versuksen toinen päätoimittaja. Hän on nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa Responsive Natural Resources Governance -tutkimusryhmässä ja tekee väitöskirjaa globaalien ympäristötavoitteiden implementoinnista maankäytössä sekä aluesuunnitteluun liittyvistä riippuvuuksista ja päätöksenteosta.

Versuksen toimituksen tavoitat osoitteesta toimitus(at)versuslehti.fi

Opiskelijatoimitus


Anna Hakala on Gradusta asiaa -palstan vastaava opiskelijatoimittaja. Hän opiskelee kaupunkitutkimusta ja -suunnittelua Helsingin yliopistossa. Taustaltaan hän on maantieteilijä.


Opiskelijatoimittaja Olivia Kuuri-Riutta on metsätieteiden kandidaatti ja opiskelee tällä hetkellä maisterin tutkintoa ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa.


Opiskelijatoimittaja Oona Jalkanen opiskeli maantieteistä kandidaatiksi Itä-Suomen yliopistossa ja suorittaa parhaillaan maisterin tutkintoaan Helsingin yliopistossa.


Opiskelijatoimittaja Outi Niemi on maisterivaiheen historianopiskelija Oulun yliopistosta, ja kirjoittaa parhaillaan pro gradu -tutkimustaan historian yleistajuistamisesta.

Versuksen opiskelijatoimitus vastaa Gradusta asiaa -palstan sisällöistä ja opiskelijateksteistä. Opiskelijatoimituksen tavoitat osoitteesta opiskelijatoimitus(at)versuslehti.fi

Seurat

Versus on kolmen tieteellisen seuran yhdessä kustantama verkkojulkaisu, joka edistää alojensa tutkimuksen saavutettavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Voit tukea Versusta liittymällä yhteen tai useampaan seuraan.

ays
yhys
sms

 

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) on yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskunnallisesti kantaaottavan alue- ja ympäristötutkimuksen alueilla vaikuttava tieteellinen yhdistys. AYS on toiminut aktiivisena vuodesta 1970 lähtien, aluksi Suunnittelumaantieteen yhdistyksenä ja vuodesta 1993 saakka nykyisellä nimellään. Seura edistää monitieteistä julkaisu- ja seminaaritoimintaa sekä yhteiskunnallista keskustelua alan teemoista ja osallistuu aktiivisesti kansalliseen tiedepolitiikkaan. AYS julkaisee Alue ja Ympäristö -lehteä.

Suomen Maantieteellinen Seura (SMS) on Suomen Maantieteellisen Yhdistyksen ja Suomen Maantieteellisen Seuran pohjalta vuonna 1921 perustettu yhdistys. SMS pyrkii edistämään suomalaista maantieteellistä tutkimusta ja harrastuneisuutta siihen, sekä tekemään tieteenharjoittajien tuloksia tunnetuksi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Seura tukee uutta maantieteellistä sekä maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteenalojen tutkimusta, hoitaa yhteyksiä muiden maiden maantieteilijöihin ja seuroihin sekä julkaisee maantieteellisiä aikakauskirjoja (Terra ja Fennia) ja erillisteoksia (esim. Suomen Kartasto).

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS ry) on perustettu vuonna 1994. YHYS:n tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyöelimenä. YHYS edistää alan tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu alan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seura järjestää vuosittain tieteellisen kansainvälisen syyskollokvion sekä ajankohtaiseen ympäristöpolittiseen teemaan tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa. YHYS ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä jakaa vuosittain Yrjö Haila -palkinnon ansiokkaasta alan pro gradu -työstä.

 

Toimituskunta

 
FT Maija Faehnle toimii erikoistutkijana SYKEssä Kestävä kaupungistuminen -ohjelmassa, aiheinaan kaupungit, yhteistoiminnallisuus, kansalaisyhteiskunnan muutos, jakamis/yhteistoimintatalous sekä tutkimuksen ja käytännön rajapinta. Versuksen syntyvuonna 2018 hän koordinoi vuorovaikutusta kahdessa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (agilecities.fi, collaboration.fi), toista niistä Tampereen yliopiston työntekijänä. Hän toimii myös Yhdyskuntasuunnittelu-lehden toimituskunnassa, Jakamistalouden T&K-verkoston koordinaatioryhmässä, Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokrativerkoston neuvonajantajissa sekä Kaupunkiaktivismi.fi-tietopankin ylläpitäjänä.

FT Eva Heiskanen toimii kestävän kulutuksen professorina Helsingin yliopistossa. Heiskanen on väitellyt Helsingin kauppakorkeakoulusta organisaatiotutkimuksesta, ja häntä kiinnostavat sekä kestävä tuotanto että kulutus. Teoreettisista näkökulmista erityisesti teknologian sosiologia ja historia sekä institutionaalinen teoria ovat lähellä Heiskasen sydäntä. Tämänhetkiset hankkeet liittyvät energiatranstioihin – ja erityisesti kokeilujen ja pilottien rooliin niissä sekä energiakäytäntöjen muuttamiseen tähtääviin interventioihin.

FT Lauri Hooli toimii tällä hetkellä Turussa maantieteen ja geologian laitoksella tohtoritutkijana. Hän on kiinnostunut ennen kaikkea kehitysmaantieteen uusista tuulista. Hoolin tutkimusintressit liittyvät tällä hetkellä yritys- ja innovaatiovetoiseen kehitysyhteistyöhön ja innovaatiojärjestelmien kehitykseen eteläisessä Afrikassa, mutta hän on kiinnostunut maantieteestä hyvin paljon laajemminkin. Täältä voi tutustua Hoolin julkaisuihin.

VM Kamilla Karhunmaa on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen taustansa on ympäristöpolitiikassa ja tieteen- ja teknologiantutkimuksessa. Karhunmaan väitöskirja tarkastelee energiapoliittisia keskusteluja Suomessa. Hän on kiinnostunut tiedon politiikasta, asiantuntijuudesta ja diskurssin roolista ympäristöpolitiikassa. Karhunmaa on aiemmin työskennellyt Turun yliopistossa ja ollut vuoden 2017-2018 tutkijavaihdossa Harvardin yliopiston Science, Technology and Society –ohjelmassa. Lisäksi hän on mukana YHYS ry:n hallituksessa. Oma sivu ja Tuhat-profiili.

TkT Leo Lahti on laskennallisen tieteen akatemiatutkija ja apulaisprofessori Turun yliopistossa. Hänellä on pitkäaikainen kokemus avoimen tieteen edistämisestä akateemisessa työssä ja järjestötoiminnassa. Lahti on ollut mukana avaamassa tieteellisten julkaisujen hintatietoja, laatimassa raporttia tieteellisen julkaisutoiminnan avoimuudesta, järjestänyt kotimaisia ja kansainvälisiä avoimen tieteen tapahtumia, ja julkaissut avoimia tieteellisiä ohjelmistoja mm. väestörekisteri- ja paikkatietoaineistojen analysointiin. Lisätietoja.

FT Ari Lehtisen maantiede on kohdentunut ennen muuta ympäristökysymyksiin, yhteisölliseen vaikuttamiseen sekä toimintatutkimukseen. 1970-luvulta lähtien: luonnonsuojelu, lähidemokratiakokeilut, kaupunkiympäristökysymys, luomu-viljely, metsäteollisuuskritiikki, paikallisagenda 21, Joensuu-liike, Kohtuusliike yms. ovat matkan varrella virittäneet hänen tutkimustyötään ja yhteiskunnallista aktiivisuuttaan. Osallistuminen ja vaikuttaminen on aina ollut luonteva osa Lehtisen toimintatutkimusta, usein juuri kollektiivisina projekteina, ryhmissä ja liikkeissä. ’Kentältä’ myös hänen tutkimustyönsä, ja julkaiseminen, on saanut sisältönsä. Tosin ’kenttätyöt’ eivät tietystikään ole käynnistyneet tyhjästä vaan sitoumuksia on aina edeltänyt käsitteellinen kehystys: aluksi (ja edelleen) nimenomaisesti ympäristönsuojelu ja siinä rinnalla (jo varhain) kriittinen yhteiskuntamaantiede.

FT Heli Ponto tutki väitöskirjassaan nuorten paikkakokemuksia ja arkista liikkumista kaupunkiympäristössä. Hän on myös tutkinut tutkimus- ja yritysrahoitusta sekä tietointensiivisiä ympäristöjä talousmaantieteen näkökulmasta. Hän työskentelee Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Ponto on Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran hallituksen varajäsen.

VM Outi Silfverberg työskentelee tieteellisen ympäristötiedon käyttöä päätöksenteossa edistävän Ympäristötiedon foorumin toiminnanjohtajana. Työssään hän pyrkii edistämään vuoropuhelua tutkijoiden, ympäristöhallinnon virkamiesten ja poliitikkojen välillä sekä tukemaan ympäristötutkimuksen vaikuttavuutta. Outi on opiskellut Helsingin yliopistossa sosiologiaa, kaupunkitutkimusta ja ympäristönsuojelutiedettä sekä työskennellyt aiemmin muun muassa kehitysyhteistyöprojekteissa ja useissa järjestöissä. Vapaa-ajallaan hän ihmettelee maailmaa yhdessä 2-vuotiaan kanssa ja toimii aktiivisesti Oma Maa -ruokaosuuskunnassa.

YTT Jarno Valkonen työskentelee pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professorina Lapin yliopistossa. Hän on ympäristösosiologi, joka on tutkinut laajasti luonnonkäytön politiikkaa, luontoperusteisia elinkeinoja, palvelu- ja sesonkityötä, etnisyyttä ja paikallista tietoa. Tällä hetkellä hän johtaa Jäteyhteiskunta-projektia, jossa tarkastellaan yhdyskuntajätteen hallintaa Suomessa. Valkonen on toiminut Sosiologia-lehden päätoimittajan vuosina 2011– 2013. Hän on YHYS ry:n johtokunnan jäsen.

Seurojen ja lehtien pysyvä edustus toimituskunnassa

FM Tanja Riekkinen työskentelee väitöskirjatutkijana Oulun yliopiston historiatieteissä. Hän tutkii väitöskirjassaan eri toimijoiden fossiiliseen öljyyn liittämiä sosio-teknisiä imaginäärejä maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Versuksen toimituskunnassa Riekkinen edustaa Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seuraa (AYS), jonka johtokunnassa hän on toiminut vuodesta 2020 lähtien.

VTM Laura Kippola edustaa Versuksen toimituskunnassa Suomen Maantieteellistä Seuraa (SMS). Hän on työskennellyt SMS:n toiminnanjohtajana tammikuusta 2020 alkaen. Kippola toimi Versuksen koordinaattorina ja toimittajana syyskuusta 2018 marraskuuhun 2020. 

 

FT Senja Laakso toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Versuksen johtokunnassa Laakso edustaa Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuraa (YHYS), jonka johtokuntaan hän on kuulunut vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi Laakso toimii Alue ja ympäristö -lehden toimitussihteerinä.

YTT Maarit Sireni on Suomen Maantieteellinen aikakauskirja Terran päätoimittaja. Hän on yhteiskuntamaantieteen dosentti ja työskentelee Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa yhteiskuntatieteellisen aluetutkimuksen erikoistutkijana. Maaritin erityisaloja ovat feministinen ja kulttuurinen maaseutumaantiede. Työn alla ovat tutkimukset Viipurista evakuoitujen siirtokarjalaisten kotien aineellisesta kulttuurista, uusliberaalista liikennepolitiikasta ja liikkumisen arjesta maaseudulla sekä kehon politiikasta synnytyssairaalaverkkoa koskevassa keskustelussa. Maarit on toiminut aiemmin Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti Maaseudun uuden ajan päätoimittajana. Hän on Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön jäsen.

HT Kirsi Pauliina Kallio työskentelee Tampereen yliopistossa ympäristökasvatuksen professorina. Keskeisiin tutkimusharrasteisiin kuuluvat poliittisen subjektiuden, toimijuuden ja hallinnan kysymykset eri konteksteissa, erityisesti arkisen ja muodollisen politiikan rajapinnoilla. Koettu pakolaisuus, humanitaarinen rajankäynti ja ilmastopakolaisuus, ylisukupolvinen ympäristökansalaisuus ja jaettuun vastuunkantoon perustuva ilmastokansalaisuus sekä kaupunkiseutujen kehitykseen liittyvät demokraattiset kysymykset muodostavat tämänhetkiset keskeiset tutkimusteemat. Kallio on toiminut koko tutkijan uransa ajan aktiivisesti suomalaisessa tiedepolitiikassa ja seuratoiminnassa, yhteistyössä kansainvälisten verkostojen kanssa. Hän on Fennia-lehden toimittaja, TSV:n hallituksen varajäsen, AYS:n johtokunnan jäsen sekä kansallisen Luontopaneelin (IPBES) jäsen.

 
 

Versus muissa medioissa

 

29.3.2020 Versuksessa julkaistua Piia Jallinojan katsausartikkelia kasvisruokavalioiden suosiosta Suomessa käytettiin tutkimustietolähteenä Helsingin Sanomien Torsti tietää -palstalla.


Versuksen toimintaa rahoittaa vuosina 2020-2021 Suomen Tiedekustantajien liitto. Apuraha on rahoitettu Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.
Vuonna 2019 toimintaamme rahoitti Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Vuonna 2018 toimintaamme rahoitti
Maj ja Tor Nesslingin säätiö.


Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §, sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Luotu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Versus-verkkojulkaisu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

toimitus(a)versuslehti.fi

Rekisterin nimi

Versus-verkkojulkaisun markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;

Markkinointi omille asiakkaille
Analysointi, tilastointi ja palvelun kehittäminen
Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Organisaation nimi
Verkkokäyttäytymistä versuslehti.fi-sivustolla koskevat tekniset tiedot, kuten selain ja selainversio, IP-osoite sekä evästeisiin liittyvät tiedot, selatut sivut ja vierailun kesto
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot
Google Analytics ja yhteydenottolomake
Yleisesti saatavilla olevat internetlähteet
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Versus-verkkojulkaisu ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sivustolla on käytössä Google Analytics –evästeitä, joiden keräämä tieto talletetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja Googlen yksityisyydensuojakäytännöstä. Yhteydenottolomakkeen käytön yhteydessä talletettu tieto säilytetään sivuston tietokannassa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa. Googlen keräämää käyttäjätietoa säilytetään 50 kuukautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot varmuuskopioineen säilytetään salasanoin suojatuilla kovalevyillä. Google Analyticsin keräämät verkkosivukäyttäytymistä mittaavat tekniset tiedot sijaitsevat Googlen palvelimilla. Yhteydenottolomakkeen käytön yhteydessä talletetut tiedot  tallentuvat Hostingpalvelu.fi:n web-hotellipalvelimille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Henkilötietoihin voidaan tehdä tarpeellisia muutoksia ja virheelliset tai vanhentuneet tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja päivitystä kirjallisena ja allekirjoitettuna pyyntönä ottamalla yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn yhteyshenkilöön.

0 comments on “Versus?

Vastaa